Promocje
Sprawdź naszą atrakcyjną ofertę cenową – to doskonała okazja na przetestowanie mniej znanych smaków, po które w regularnej cenie być może byś nie sięgnął. A warto!
Dilmah Dimbula [175g] single estate black tea
Dilmah Dimbula [175g] single estate black tea
51,90 zł 41,52 zł
szt.
Dilmah Ratnapura [175g] single estate black tea
Dilmah Ratnapura [175g] single estate black tea
51,90 zł 41,52 zł
szt.
Dilmah Nuwara Eliya [125g] single estate green tea
Dilmah Nuwara Eliya [125g] single estate green tea
51,90 zł 41,52 zł
szt.
Saquella Bella Crema Espresso Amabile [10x5g]
Saquella Bella Crema Espresso Amabile [10x5g]
18,00 zł 14,40 zł
szt.
Saquella Espresso Gran Arabica [250g]
Saquella Espresso Gran Arabica [250g]
42,10 zł 33,68 zł
szt.
Saquella Espresso Gran Bar [250g]
Saquella Espresso Gran Bar [250g]
36,40 zł 29,12 zł
szt.
Saquella Arabica Bar Italia [1000g]
Saquella Arabica Bar Italia [1000g]
128,30 zł 102,64 zł
szt.
Saquella Gran Crema Bar Italia [1000g]
Saquella Gran Crema Bar Italia [1000g]
90,70 zł 72,56 zł
szt.
Saquella Gran Gusto Bar Italia [1000g]
Saquella Gran Gusto Bar Italia [1000g]
101,10 zł 79,00 zł
szt.
Dilmah Roses Gift Pack [40x2g]
Dilmah Roses Gift Pack [40x2g]
32,10 zł 24,90 zł
szt.
Dilmah Chains Gift Pack [40x2g]
Dilmah Chains Gift Pack [40x2g]
35,80 zł 24,90 zł
szt.
Dilmah Ceylon Cinnamon Spice Tea [100g]
Dilmah Ceylon Cinnamon Spice Tea [100g]
23,50 zł 18,70 zł
szt.
Dilmah Lychee with Rose and Almond [100g]
Dilmah Lychee with Rose and Almond [100g]
22,30 zł 18,70 zł
szt.
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
Herbata i Kawa
 działającego na stronie https://herbataikawa.pl

Warszawa, dn. 10 stycznia 2022 r.

 

I. Pojęcia 

Sklep - Sklep internetowy Herbata i Kawa działający na stronie https://herbataikawa.pl

Kupujący - osoba zamawiająca produkty za pośrednictwem Sklepu. 

Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (za art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego).

Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający w szczególności zasady korzystania przez Kupujących ze sklepu internetowego Herbata i Kawa, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 Począwszy do dnia 01.01.2021 r. przepisy  zastrzeżone jako ochrona  dla Konsumenta, dotyczące w szczególności   rękojmi za wady,  prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zakazu klauzul abuzywnych stosuje się  także  do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

II. Informacje ogólne 

1. Właścicielem, operatorem i administratorem Sklepu jest firma Gourmet Foods Sp. z o.o., Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa – importer i dystrybutor w Polsce herbat Dilmah, kaw Saquella i produktów Fabbri. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS0000011620,
NIP: 118-15-82-146, Kapitał zakładowy: 564 000,00 zł, nr rej. BDO: 000024211 (dalej zwana również Sklepem lub Sprzedawcą). 

2. Dane kontaktowe Sklepu:
 • E-mail: [email protected]
• Telefon: 603756435 dostępny w dni robocze od 08.00 do 16.00
 • Adres do korespondencji: Sklep internetowy Herbata i Kawa, Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa. 

3. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie dostępnym na stronie https://herbataikawa.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu poprzez udostępnienie i wyeksponowanie zmienianych zapisów oraz ich nowej treści na stronie głównej Sklepu co najmniej 14 dni przed datą wprowadzenia zmian. Regulamin o nowej treści będzie obowiązywać po upływie 14 dni od daty udostępnienia wykazu zmian. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz.1145,1495 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 poz 287 ) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 poz. 1145,1495 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 

III. Składanie zamówienia 

7. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

8. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu - https://herbataikawa.pl. Strona jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. W takim przypadku informacja dotycząca ponownego uruchomienia Sklepu znajdować się będzie na stronie https://herbataikawa.pl. Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Sklepu pozostaje bez wpływu na realizację złożonych zamówień. 

9. W kwestii zamówień hurtowych lub zamówień przekraczających w zakresie wybranego produktu zasoby Sklepu prosimy o kontakt z obsługą Sklepu. 

10. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. 

11. Wszystkie ceny towarów i usług transportowych oferowanych w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich. 

12. Ceny przedstawione przy produktach nie uwzględniają kosztów przesyłki. O kosztach przesyłki Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia. 

13. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do:
• zmiany oferty towarów;
• wprowadzania do oferty Sklepu nowych produktów;
• wycofywania produktów z oferty Sklepu;
• przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w trakcie ich trwania. 

14. Wraz z przyjęciem zamówienia przez Sklep, Kupujący zawiera ze Sklepem umowę kupna, przedmiotem której są zamawiane produkty. Potwierdzeniem sprzedaży jest dostarczona Kupującemu faktura VAT.

15. Umowa kupna-sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej (sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego), a w przypadku gdy powództwo wytaczane jest przez Konsumenta, sądem właściwym może być także sąd miejsca wykonania umowy. Jeżeli przedsiębiorca (tj. Sklep) jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Odsyłamy również konsumentów do platformy ODR (Online Dispute Resolution) stanowiącej źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów na tle umów zawartych przez internet (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

16. Produkty oferowane przez Sklep są produktami fabrycznie nowymi. Artykuły spożywcze oferowane przez Sklep posiadają odpowiednio długi termin przydatności do spożycia w momencie realizacji zamówienia przez Sklep. W innych przypadkach szczegółowa informacja na temat przydatności produktu do spożycia podana jest w jego opisie. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. 

17. Sprzedażą promocyjną objęta jest każdorazowo ograniczona pula towarów. Zamówienia na nie realizuje się zgodnie z kolejnością wpływania potwierdzeń zamówień, aż do wyczerpania puli towarów objętych promocyjną sprzedażą. 

18. Kupujący ma prawo zarówno do anulowania zamówienia, jak i do wprowadzania w nim zmian do momentu wysłania lub wydania zamówionych towarów. Czynności anulowania lub zmiany zamówienia można dokonać w formie e-maila, wysłanego na adres [email protected] (konieczne jest podanie danych osobowych i numeru zamówienia). Telefonicznie pod numerem 603756435 przyjmowane będą wyłącznie dyspozycje ws. zatrzymania procedury realizacji zamówienia do czasu mailowego anulowania lub zamiany zamówienia. Zwrot zapłaty za zamówienie anulowane lub zmienione, a opłacone “z góry”, odbędzie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, na podane przez Kupującego konto, przekazem pocztowym, lub przy płatności kartą w drodze uznania rachunku karty. Nie można zmienić ani anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Możliwy jest natomiast zwrot zakupionego towaru zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Zwroty i Reklamacje”. 

19. W chwili obecnej za pośrednictwem Sklepu realizowane są wyłącznie zamówienia z dostawą na terenie Polski. W kwestii zamówień zagranicznych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu – będą one traktowane indywidualnie, z indywidualną wyceną transportu. 

20. Status zamówienia można sprawdzić w następujący sposób:
• Logując się do osobistego konta Kupującego na stronie Sklepu;
• Czytając komunikaty e-mailowe wysyłane przez Sklep;
• Dzwoniąc do obsługi Sklepu pod numer 603756435 w dni robocze od 8.00 do 16.00

21. Szczegółowa ścieżka realizacji zamówień w sklepie internetowym Herbata i Kawa dostępna jest na stronie sklepu - https://herbataikawa.pl

22. Wybrany przez Kupującego tryb zamówienia, w tym ceny, transport, sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru. 

 

IV. Realizacja zamówienia (przygotowanie do wysłania lub wydania) 

23. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia oraz potwierdzeniu go.  

24. Zamówienie zostanie zrealizowanie niezwłocznie, jeżeli zamówione produkty są dostępne w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ma możliwość podjęcia decyzji o dalszych losach zamówienia, tj:
• Realizacji częściowej;
• Uzupełnieniu zamówienia o inne produkty;
• Wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację zamówienia;
• Anulowaniu zamówienia w całości.

25. Dostępność poszczególnych produktów oferowanych w Sklepie jest zmienna i podlega aktualizacji. 

26. Kompletacja i realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze i trwa standardowo 24 godziny, a w niektórych przypadkach 48 godzin, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 24, i rozpoczyna się w momencie:
• potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku skorzystania z opcji: płatność „za pobraniem“ do rąk kuriera, klienci niezalogowani);
• wpływu środków na rachunek (w przypadku skorzystania z opcji: płatność przelewem na konto Sklepu);
• otrzymania przez Sklep informacji o autoryzowaniu transakcji (w przypadku skorzystania z opcji: płatność kartą kredytową) lub otrzymania przez Sklep informacji o poprawnym wykonaniu płatności (w przypadku skorzystania z opcji: płatność przelewem elektronicznym). 

27. O jakichkolwiek ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez obsługę Sklepu. 

28. Dodatkowe wskazówki wpisane przez Kupującego w polu „Uwagi“ będą realizowane w ramach możliwości Sklepu. 

29. Sklep realizuje i wysyła zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem postanowień p. 8. 

 

V. Odbiór lub dostawa 

30. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Skompletowane zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego lub zostaje ono wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

31. Odbiór osobisty zamówienia odbywa się w siedzibie sklepu stacjonarnego, przy ul. Krucza 47 w Warszawie, w godzinach pracy Sklepu. O tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

32. Czas dostawy i godzina dostarczenia przesyłki są uzależnione od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę (InPost, kurier GLS) i podlega regulaminom tychże firm, dostępnym na ich stronach internetowych. W przypadku usługi kurierskiej GLS oraz Paczkomatu InPost przewidywany termin doręczenia paczki to 1-2 dni robocze.

33. Orientacyjny termin otrzymania przesyłki Kupujący może ustalić sumując czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz czas dostawy.

34. W przypadku zamawiania produktów delikatnych, takich jak np. akcesoria porcelanowe i szklane, mechanizm sklepu dopuszcza wyłącznie dostawę kurierem lub odbiór osobisty.

35. Zamówiony towar wysyłany jest na adres dostawy podany w zamówieniu. 

36. Koszt dostawy ponosi Kupujący zgodnie z zestawieniem dostępnym pod tym linkiem: https://herbataikawa.pl/pl/i/Warunki-dostawy/4 

 

VI. Płatności 

37. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:
• Płatność przelewem bankowym na konto administratora Sklepu (dane do przelewu znajdują się w punkcie 38);
• Płatność gotówką przy dostawie (należność pobierana jest przez kuriera lub listonosza w momencie dostawy); 

• Płatność przelewem elektronicznym (funkcja udostępniona dla właścicieli kont internetowych w wybranych bankach wskazanych w systemie płatności).

• Płatność kartą kredytową w internecie poprzez:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

38. Dane do przelewu bankowego na konto administratora Sklepu: 

BNP Paribas Bank Polska S.A. 

94 1750 0009 0000 0000 1105 4657  

Gourmet Foods Sp. z o.o. 

Wybrzeże Gdyńskie 6A 

01-531 Warszawa

Jako tytuł przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w potwierdzeniu zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego (lub nazwę firmy). Regulaminowy czas na realizację przelewu to 7 dni roboczych. 

39. Przelewy internetowe oraz płatności kartą kredytową są obsługiwane przez serwis Blue Media, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji. Dane Kupującego realizującego płatność poprzez serwis Blue Media są przekazywane bezpośrednio do serwisu Blue Media, z pominięciem Sklepu internetowego. Należność za zamówienie pobierana jest przez serwis Blue Media tuż po złożeniu zamówienia.

 

VII. Zwroty i reklamacje 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

40. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 287), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może on w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 41 i 42 Regulaminu. 

41. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zdecydował się je ponieść Sklep. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

42. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. 

43. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Sklepu (dostępny tutaj). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

44. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

45. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

46. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas jego transportu. Warunkiem zwrotu kosztów jest przekazanie przez Kupującego oryginalnej faktury VAT, oraz wypełnionego formularza zwrotu towaru (dostępny tutaj). Zwracany towar należy przesłać na adres Sklepu: Sklep internetowy Herbata i Kawa, Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa.

47. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z zastrzeżeniem pkt 42 Regulaminu). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych rzeczy. 

48. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

49. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

REKLAMACJE 

50. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. 

51. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodności z umową zakupionego towaru w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. 

52. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Sklep internetowy Herbata i Kawa, Wybrzeże Gdyńskie 6A, 01-531 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]

53. Reklamacja powinna wskazywać stwierdzoną przez Kupującego niezgodność towaru z umową lub inną wadę fizyczną bądź prawną. Prosimy o dokładne opisanie przyczyny reklamacji produktu, dodanie próbki reklamowanego produktu (zabezpieczonej tak, by nie wpływały na nią warunki zewnętrzne związane z transportem), podanie na podstawie informacji zawartych na opakowaniu dokładnej nazwy produktu, gramatury i numeru partii. 

54. Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy:
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady;
• jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia;
• obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady;
• Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

55. Żądanie wymiany rzeczy albo usunięcia wady:
• jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady;
• Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego;
• Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

56. Sklep w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do nadesłanych reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie ich załatwienia. 

57. Prosimy o sprawdzenie w chwili odbioru przesyłki, czy opakowanie nie jest uszkodzone, czy jest zabezpieczone firmową taśmą Gourmet Foods i czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jego wcześniejszego otwierania. Zalecamy też sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w szczególności w przypadku zauważenia śladów naruszenia / uszkodzenia opakowania. Prosimy o jak najszybsze poinformowanie Sklepu o uszkodzonej przesyłce. Celem udokumentowania reklamacji w zakresie uszkodzeń towaru podczas transportu wskazanym jest dołączenie do reklamacji protokołu spisanego w obecności i przy udziale doręczyciela. 

58. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego Herbata i Kawa zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

59. Informacje o produktach umieszczone na kartach produktów, takie jak opis, składniki czy gramatura pochodzą od producentów produktów. 

 

VIII. Polityka prywatności 

60. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są  zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Kupującego w oparciu o art. 6 lit. ust. 1 lit. a/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO” . Dane są w posiadaniu Sklepu do momentu wycofania przez Kupującego zgody na ich dalsze przetwarzanie. Kupujący ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, dlatego Kupujący może ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. Realizacji jednego ze swoich praw Kupujący może dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected] . Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

61. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej czy przelewu elektronicznego obsługę Kupującego przejmuje serwis Blue Media. Serwis Blue Media jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze te znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi nowoczesnymi technologiami. Sklep nie ma dostępu do tych danych. 

 

IX. Prawa autorskie 

62. Wszelkie teksty i zdjęcia zawarte na stronach Sklepu i firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. są własnością firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. i podlegają prawu autorskiemu. Kopiowanie i użytkowanie tychże wymaga zgody firmy. Partnerów Sklepu i firmy Gourmet Foods Sp. z o.o. chcących skorzystać z bazy zdjęć i tekstów produktowych prosimy o kontakt z obsługą Sklepu. Naruszenie ww. praw autorskich będzie skutkować sankcjami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

X. Prezenty 

63. Sklep oferuje możliwość zapakowania zamówionych produktów „na prezent“ (pod warunkiem, iż nie jest to szkło lub porcelana, które wymagają - z uwagi na bezpieczeństwo podczas transportu - bezpiecznego ochronnego opakowania) i przesłania ich do innego odbiorcy i na inny adres dostawy niż adres Kupującego. W tym celu należy uważnie wypełnić w formularzu zamówienia pola dotyczące adresu dostawy. W polu „Uwagi“ prosimy wpisać wszelkie potrzebne dodatkowe wskazówki. W ww. przypadku faktura na życzenie Kupującego może być przesłana w PDF drogą elektroniczną na podany adres email. W celu wyceny należy wysłać e-mail na adres: [email protected].

Pytania i uwagi do Regulaminu prosimy kierować na adres: [email protected]

 

loguję się
Nie pamiętam hasła Zakładam konto
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium